Algemene voorwaarden van “De Schoolgids Online”, h.o.d.n. van “Omzetgroeier”, gevestigd Kornoeljestraat 42, 8171 RP Vaassen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08189090.

Artikel 1. Algemeen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten waarbij De Schoolgids Online zaken en/of diensten aanbiedt c.q. levert aan opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding, opdracht en overeenkomst.
2.1 Alle aanbiedingen door De Schoolgids Online gedaan, zijn geheel vrijblijvend zowel voor De Schoolgids Online als toekomstige opdrachtgever.
2.2 Alle uitgebrachte aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van 4 weken na dagtekening van de offerte tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk vermeld.
2.3 De Schoolgids Online behoudt zich het recht voor om een door haar uitgebrachte aanbieding binnen 8 (acht) kalenderdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
2.4 Aanvaarding van een aanbieding kan slechts geschieden door een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegd persoon of personen.
2.5 De van de aanbieding c.q. overeenkomst deel uitmakende documenten (zoals voorbereidende studies, plannen, procesomschrijvingen, webdesign ontwerpen, webdesign voorbeelden e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend. Betreffende documenten blijven het (intellectueel) eigendom van De Schoolgids Online.
2.6 De onder 2.5 genoemde documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Schoolgids Online worden gebruikt, vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden openbaar gemaakt.

Artikel 3. Leveringstermijn.
3.1 Onder leveringstermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de aangeboden zaken en/of diensten moeten worden geleverd c.q. uitgevoerd.
3.2 De leveringstermijn bindt De Schoolgids Online in zoverre, dat zij al het mogelijke zal doen om de uitvoering van de aangeboden zaken en/of diensten binnen de bepaalde termijn op te leveren.
3.2 Overschrijding van de leveringstermijn zal, ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak, de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Betaling.
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het voor de levering van zaken en/of diensten overeengekomen totaalbedrag als volgt verschuldigd: 100% bij bestelling van één of meer producten en/of diensten; of zoals anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum op een door De Schoolgids Online aan te wijzen bankrekening te geschieden.
4.3 Bij overschrijding van enige in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn zal de opdrachtgever boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2 %, gerekend 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum.
4.4 Alle kosten, vallende op de inning van enig door de opdrachtgever volgens deze voorwaarden aan De Schoolgids Online verschuldigd bedrag, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever, zulks voor wat de buitengerechtelijke kosten betreft met een minimum van het geldende incassotarief als gepubliceerd door de Orde van Advocaten.
4.5 Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
5.1 De Schoolgids Online is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect geleden, als gevolg van fouten of onrechtmatige daden van degenen, die namens haar uitvoering geven aan werkzaamheden zoals in de overeenkomst met opdrachtgever zijn overeengekomen of daarmee annex zijn, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft, waarvan opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.
5.2 De aansprakelijkheid is begrensd tot een maximum van de helft van de voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen prijs.

Artikel 6. Ontbinding.
6.1 De Schoolgids Online heeft eenzijdig het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, mits dit schriftelijk en aangetekend geschiedt.
6.2 Opdrachtgever heeft geen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
6.3 Indien De Schoolgids Online instemt met de ontbinding van de overeenkomst zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Bij gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds verrichte prestaties en heeft De Schoolgids Online onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
6.4 Wanneer De Schoolgids Online overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, zal een eventueel vooruitbetaald geldbedrag worden terugbetaald aan opdrachtgever, onder aftrek van reeds door De Schoolgids Online gemaakte kosten. Worden deze kosten niet gedekt door de vooruitbetaling, zullen alsnog de meerdere kosten aan opdrachtgever worden doorbelast.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht.
7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door De Schoolgids Online niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die De Schoolgids Online bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft De Schoolgids Online het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de opdracht mogelijk blijft.
7.2 De Schoolgids Online heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is niet in verzuim als hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Als De Schoolgids Online zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd een evenredig deel van de overeengekomen prijs aan opdrachtgever in rekening te brengen op basis van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Schoolgids Online zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten. De Schoolgids Online is enkel aansprakelijk voor het onderkennen van de besparing aan de opdrachtgever en garandeert niet dat de berekende en/of genoemde besparing door De Schoolgids Online het beste en/of hoogste is voor de opdrachtgever.
8.2 De Schoolgids Online is enkel verantwoordelijk voor het onderkennen van de besparing voor de opdrachtgever en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht.
8.3 De Schoolgids Online is nooit aansprakelijk voor zowel directe- als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere eventuele schade die benoemd kan worden door de opdrachtgever.
8.4 De Schoolgids Online is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
8.5 Indien de opdrachtgever toestemming verleent aan De Schoolgids Online om een aansluiting te realiseren voor het accepteren van creditcards, van zowel POS, MO/TO en/of E-commerce waardoor de opdrachtgever de besparing kan realiseren dan zijn alle kosten en eventuele risico’s en/of aansprakelijkheid voor de opdrachtgever.
8.6 Onverminderd het bovenstaande is De Schoolgids Online niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen door de opdrachtgever en/of derden.
8.7 Indien de opdrachtgever De Schoolgids Online alsnog aansprakelijk stelt – om welke reden dan ook – is iedere aansprakelijkheid van De Schoolgids Online beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen dat De Schoolgids Online in rekening heeft gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht.
9.1 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met De Schoolgids Onlinegesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden in het arrondissement, waar De Schoolgids Online is gevestigd.
9.2 Op de uitgebrachte aanbiedingen en de gesloten overeenkomsten met De Schoolgids Online is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.